Make your own free website on Tripod.com
Home | About us | Web Board | Chat Room |

Webmaster

| 1. ชนิดของ MODEM | 2. การติดตั้ง MODEM และ Dialup 95/98 | 3. การตั้งค่า Dial-Up และการใช้งาน


MODEM    คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารของคอมพิวเตอร์โดยผ่านทางสายโทรศัพท์
ซึ่งคำว่า MODEM ย่อมาจาก MODULATOR กับ DEMODULATOR ที่หมายถึงการผสมสัญญาณ และการแยกสัญญาณ