Make your own free website on Tripod.com
' } function clearcookie(name) { _top.document.cookie = name+'=null'+';expires=Wednesday, 25-Oct-89 23:59:59 GMT'; } function clearallcookie() { with(_top) { clearcookie('EnvBackground',background) clearcookie('EnvBodytagoption',bodytagoption) clearcookie('EnvHtmlhead',htmlhead) clearcookie('EnvHtmlmiddle',htmlmiddle) clearcookie('EnvHtmldesigner',htmldesigner) } } loadalloption(); findbodytag() if(navigator.appName=='Netscape') document.writeln('')

[ Home ][ Webboard ][ Chatroom ][ Tips ][ TopDownload ][ Links ][ Guestbook ][ IRC Tips ][ Webmaster ® ]

THAIFUTURE.COM THAIFUTURE.COM

รับทำ Homepage และ วิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วย SPSS version 10.0.7 Tel: 054-312281
การติดตั้งใช้งานอินเตอร์เน็ทผ่านโมเด็ม
ซึ่งใช้กับระบบปฏิบัติการ Windows95/98 โดยจะนำเสนอในรูปแบบของคำอธิบายทุกขั้นตอน ต้องขออภัยครับเพราะว่าภาพที่ Scan มีขนาดใหญ่ เกรงว่าจะโหลด web ขึ้นมาช้าเลยขออธิบายด้วยข้อความก่อน
เพื่อให้ผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์สามารถติดตั้งและใช้งานได้

| 1. ชนิดของ MODEM | 2. การติดตั้ง MODEM และ Dialup 95/98 | 3. การตั้งค่า Dial-Up และการใช้งาน


*ข้อมูลจากฝ่ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูลสำนักวิจัยและบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง*